helsinki-uni-logo

Biträdande Professor / Professor i religionsvetenskap

5 months ago
Save as favourite
You need to sign in or create an account to save this job
University of Helsinki
Biträdande Professor / Professor i religionsvetenskap
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Visit employer page
JOB DETAILS
Published: 5 months ago
Application deadline: Unspecified
Location: Helsinki, Finland
You need to sign in or create an account to save this job
Please mention that you found this job on Academic Positions when applying.
SHARE THIS JOB

Biträdande Professor / Professor i religionsvetenskap

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen
Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är äldst i Finland och i fråga om antalet vetenskapsområden och ämnesutbud den största enheten för humanistisk undervisning och forskning. Fakulteten är också en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution.

Humanistiska fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I RELIGIONSVETENSKAP

Området för anställningen är empirisk och komparativ undersökning av religiösa traditioner.

Religionsvetenskapen undersöker religiösa fenomen och traditioner från ett religionsneutralt perspektiv. Greppet är empiriskt och komparativt och fokus ligger på empiriskt fältarbete. Vid Helsingfors universitet kan man studera religionsvetenskap vid både Humanistiska och Teologiska fakulteten. Vid Humanistiska fakulteten placeras religionsvetenskap fr.o.m. början av 2018 vid en ny mångvetenskaplig avdelning för kulturer.

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track -anställning) beroende på meriter och i vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i.

En biträdande professor/professor ska bedriva och leda vetenskaplig forskning, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. En biträdande professor/professor ska dessutom delta i utvecklingen av doktorsutbildningen och undervisningen samt skaffa forskningsfinansiering.

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt veteniiskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. En biträdande professor förutsätts dessutom med publikationer eller på annat sätt ha visat förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet krävs att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att han eller hon har minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkunskapskrav. Om den som anställs inte kan finska/svenska, är det önskvärt att han eller hon skaffar sig rimliga kunskaper i finska/svenska. Universitetet är redo att ge understöd för språkstudier. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

De sökande ombeds bifoga följande dokument på engelska i en enda pdf-fil:
1) curriculum vitae
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna eller en universitetsportfölj som innehåller motsvarande uppgifter
3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)
4) en kort redogörelse (1–2 sidor) för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om den sökande utses till professor/biträdande professor
5) en numrerad publikationsförteckning.

Se https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av prefekt Lars-Folke Landgrén, Institutionen för världens kulturer, lars-folke.landgren(at)helsinki.fi, +358 294122997.

Mer information om karriären och tenure track -systemet vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/universitet/jobba-hos-oss/karriarmojligheter-....

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningslänk

https://rekry.helsinki.fi/sap/bc/erecruiting/posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d...

An­sök­nings­ti­den går ut

tisdag, december 12, 2017

Continue reading
You need to sign in or create an account to save this job

25 JOBS FROM THIS EMPLOYER

University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on May 09
Clinical Lecturer position in Small Animal Internal Medicine
The Faculty of Veterinary Medicine at the University of Helsinki is the only institute in Finland educating veterinarians. We have 390 staff members and 70 new students each year. Our curriculum has been approved by the EAEVE/FVE. We have excellent facilities for clinical work...
University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on May 09
UNI­VERSITY LEC­TURER IN WORLD POLIT­ICS
The Faculty of Social Sciences is Finland’s leading research and education institute in the social sciences, and the country’s most diverse social sciences faculty in terms of the range of its disciplines and fields of research. The Faculty has a strong international...
University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on Jun 03
DOC­TORAL CAN­DID­ATES, ANEE
The University of Helsinki – among the best in the world Founded in 1640, the University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. The high-quality research carried out by the university creates new knowledge for educating diverse...
University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on May 07
Research technician, Organismal and Evolutionary Research Program and Institute of Biotechnology
Academy professor Craig Primmer’s research group at the Faculty of Biological and Environmental Sciences and the Institute of Biotechnology, University of Helsinki invites applications for RESEARCH TECHNICIAN: ATLANTIC SALMON STOCK MAINTENANCE for the period of...